Modelovereenkomst zamiast VAR

Posted by: Admin, 29.10.2016

Od 1 maja 2016 zaświadczenie VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) zostało zastąpione nowym dokumentem o nazwie Modelovereenkomst.

Zaświadczenie VAR wydawane było przez urząd skarbowy w celu określenia, czy prace dla zleceniodawcy wykonywane przez zleceniobiorcę należy kwalifikować jako zysk z prowadzenia działalności gospodarczej, czy też wynagrodzenie z zatrudnienia. Zleceniobiorca posiadający zaświadczenie VAR-wuo dawał swoim zleceniodawcom pewność, że nie spoczywa na nich obowiązek pobierania z umówionego wynagrodzenia i odprowadzania do urzędu skarbowego podatku od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Od 1 maja 2016 zleceniodawca może mieć pewność, że jest zwolniony z obowiązku pobierania z umówionego wynagrodzenia swojego zleceniobiorcy i odprowadzania do urzędu skarbowego podatku od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne, tylko w przypadku, gdy zawarł ze swoim zleceniobiorca umowę (Modelovereenkomst), która została zatwierdzona przez urząd skarbowy. Przedsiębiorcy mogą korzystać ze standardowych umów opublikowanych przez urząd skarbowy, jak również z własnych indywidualnych umów, które można przedłożyć do weryfikacji przez urząd skarbowy. Nawet, gdy umowa zostanie zatwierdzona przez urząd skarbowy, to zleceniodawca jest zwolniony z pobierania i odprowadzania do urzędu skarbowego podatku od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne za umówione ze zleceniobiorcą wynagrodzenie, tylko pod warunkiem, że prace wykonywane są rzeczywiście zgodnie z zawartą umowa. Jeżeli okaże się, że zleceniobiorca nie wykonuje pracy zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, zleceniodawca musi pobrać i odprowadzić do urzędu skarbowego podatek od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne za umówione ze zleceniobiorcą wynagrodzenie.

Zleceniodawca i zleceniobiorca nie mają obowiązku zawierania umowy (Modelovereenkomst), jednak bez tej umowy ponoszą ryzyko, że urząd skarbowy zakwalifikuje ich relację jako ukryte zatrudnienie. Zleceniodawca jest wówczas postrzegany przez urząd skarbowy jako pracodawca i ma obowiązek pobrać i odprowadzić do urzędu skarbowego podatek od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne za umówione ze zleceniobiorcą wynagrodzenie. Zleceniobiorca jest w takim przypadku postrzegany przez urząd skarbowy jako pracownik i traci tym samym prawo do zniżek i ulg przysługującym przedsiębiorcom, takich jak ulga dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarcza (startersaftrek) w wysokości EUR 2.123 i ulga z tytułu samozatrudnienia (zelfstandigenaftrek) w wysokości EUR 7.280.

Zawieranie umowy (Modelovereenkomst) nie jest konieczne w przypadku, gdy zleceniobiorca wyraźnie nie może być widziany jako pracownik. Ma to miejsce w przypadku, gdy zleceniobiorca wykonuje prace dla osób prywatnych lub w przypadku gdy samodzielny doradca wykonuje konkretne zlecenia dla różnych zleceniobiorców.

W niektórych sektorach (na przykład w budownictwie) zleceniobiorcy pracują często na długich zleceniach dla jednego zleceniodawcy. Zawierając umowę (Modelovereenkomst) i stosując się do warunków tam zawartych obie strony zmniejszają ryzyko, że urząd skarbowy zakwalifikuje pracę zleceniobiorcy jako ukryte zatrudnienie. Chcesz wiedzieć więcej na temat dokumentu Modelovereenkomst, skontaktuj się z naszym doradcą podatkowym Panem Arkadiuszem Szulcem, telefon: 020-4281678 lub e-mail: szulc@lbea.nl